Център за съзидателно правосъдие

МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗЗДН – СИЛАТА НА ПАРТНЬОРСТВОТО

Седемнадесет институции подписаха Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в област Разград, на 16.12.2011г. в сградата на Районен съд – Разград. Документът беше разработен в рамките на проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие”, финансиран от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието. Институциите постигнаха общо съгласие за работа в посока преодоляване на домашното насилие и неговата нарастваща роля в обществото. Обединиха се около идеята за съвместна работа при прилагането на ЗЗДН в област Разград.

Местният механизъм за прилагане на ЗЗДН в област Разград отговаря на необходимостта от координиране на усилията и взаимодействие между ангажираните институции. С подписването на Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН, институциите от област Разград заявяват желание за сътрудничество в областта на домашното насилие, насочен към подобряване информираността и капацитета на институциите.

Центърът на НПО в Разград е инициатор за подписването на Местния механизъм. Центърът осъществява координацията между различните институции, чрез организиране на периодични срещи и обучения повишава тяхната информираност и засилва влиянието им в обществото

Окръжен съд – Разград координира и наблюдава дейността на районните съдилища в съдебния окръг по приложението на ЗЗДН. Съдът периодично организира срещи с представители на районните съдилища с цел запознаване с добрите практики в областта на домашното насилие.

Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат също са подписали местния механизъм за сътрудничество при прилагане на ЗЗДН. Като първоинстанционен съд по този проблем е от изключително значение високото ниво на информираност и компетентността на магистратите.

Районните прокуратури в Разград и Исперих регистрират всички докладвани сигнали за домашно насилие. Те участват периодично в срещи с други заинтересовани институции по проблема, с цел повишаване на своята компетентност.

Областната дирекция на МВР – Разград има основна и ръководна функция да координира и наблюдава дейността на всички РУ „Полиция” в област Разград по приложение на ЗЗДН. Насочва потърпевшите от домашно насилие към доставчици на социални услуги, подходящи за лица-пострадали от домашно насилие и развиващи дейност в района на териториалната й компетентност.

Служителите в Районните полицейски управления в Разград, Кубрат, Исперих и Лозница регистрират всички получени сигнали за домашно насилие и своевременно реагират, като посещават адресите на потърпевшите при подаване на сигнал по телефона. При установен случай на домашно насилие служителите от районните управления съставят протокол за предупреждение, който е доказателство пред съда за констатирания случай. У служителите на районните полицейски управления през годините се изгради практика жертвите на домашно насилие да бъдат насочвани към Консултативния център, да им бъде оказана подкрепа и съдействие при справяне с проблема.

Дирекциите „Социално подпомагане” работят за усъвършенстване на методиката за предоставяне на социални услуги. При постъпване на сигнал за дете или лице-пострадало от домашно насилие, социален работник посещава адреса на жертвата за изготвяне на социален доклад-предложение за оказване на подкрепа и ползване на социална услуга в зависимост от потребностите на лицето.

Сключването на Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН е нов етап в процеса на партньорство. През 2005г. започнахме с изграждане на доверие и взаимно опознаване; организирахме през 2006г.-2007г. поредица от работни срещи със полицаи и съдии в сградата на Районен съд – Разград; процесът продължи през 2007г. със сключване на двустранни споразумения с институциите.

„Съдиите от Районен съд – Разград препоръчаха на местната полиция да изпращат преписките в съда само при наличие на непосредствена опасност от домашно насилие. При останали случаи е необходимо да насочват жертвите на домашно насилие към Консултативния център по проблемите с домашното насилие към Центъра на НПО, за изготвяне на необходими документи за подаване в Районен съд – Разград.

ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ:[1]

  1. РУ на МВР да изпраща жалби до Районен съд, само ако се установи реална и “непосредствена опасност” за жертвата от домашно насилие.
  2. РУ на МВР да насочва жертвите на домашното насилие към Центъра на НПО, където да се подготвят документите за сезиране на Районен съд.
  3. Целта на ЗЗДН е превенция на домашното насилие чрез издаване на ефективна съдебна заповед за ограничение и възпиране на насилника. Остане ли тази заповед само на хартия, законът се обезсмисля.
  4. Да се организират обучения на полицаи по проблема с домашното насилие и приложението и практиката на ЗЗДН.
  5. Да се провеждат периодични консултативни срещи между полицията, Районен съд и Прокуратура за оценка напредъка по прилагане на ЗЗДН, като могат да се включат и други институции.“[2]

Специално внимание е необходимо да се обърне на ролята на полицейските служби за приложение на ЗЗДН. С полицията в област Разград ние имаме създадено успешно сътрудничество от края на 90 години на XX век, когато осъществихме поредица на пилотни инициативи за подобряване на информираността на гражданите и уменията на полицейските служители.[3]

“Установихме практика през последните две години (б.а. 2007г.-2009г.) да организираме срещи в РУ на МВР – Разград за запознаване на патрулните полицаи и районните инспектори с практиките по приложение на ЗЗДН. За подобряване на сътрудничеството организирахме две информационни срещи за обучение на полицейските служители.”[4]

„Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград е сключил споразумения за сътрудничество с осем местни институции, които работят по проблема. Споразумения са подписали през 2007г. с ОД на МВР – Разград,  РУ „Полиция” – Разград, Окръжен съд – Разград, Районен съд – Разград, Окръжна и Районна прокуратура – Разград, Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Разград, Дирекция „Социално подпомагане” – Разград. (Приложение 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Споразуменията уреждат процедурата на консултиране и насочване на жертви към Консултативния център в град Разград: 1. Да си сътрудничат при решаването на проблеми за насилието върху жени и техните деца в семейството и на улицата, изразено във всичките му форми; 2. Да оказва съдействие на Центъра на НПО в Разград в случаи на домашно насилие над жени и техните деца; 3. Да насочва към специалистите на Констативния център клиенти, върху които се упражнява насилие;

На 16.10.2009г. е сключено допълнително споразумение с ДСП – Разград: „Цел: Установяване на механизъм за сътрудничество по приложение на ЗЗДН чрез подпомагане на всички жертви и извършители на домашно насилие, както и членовете на техните семейства.

Медийното подпомагане на социалната работа и привличане на обществеността се осъществява чрез дългосрочно сътрудничество с кооперация „Екип 7”, най-популярния и четен областен вестник от 20 години в област Разград. „[5]

[1] Работна среща в Районен съд – Разград, 27.11.2007г.

[2] Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, Разград, 2010г., стр.9-10.

[3] Осъществихме наблюдение на местната полиция и разработихме система за обществено наблюдение: http://police.ngo-rz.org. Центърът на НПО в Разград има уникален шестгодишен опит в работата си с местната полиция и сме реализирали успешно четири проекта за укрепване капацитета на местните полицейски служби в Разград.

[4] Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие, 2005 – 2009, Разград, 2010г., стр.16.

[5] Милков, Г. Специфични особености в консултативната работа с жертви на домашно насилие в Община Разград, РУ „Ангел Кънчев”, Дипломна работа. Разград, 2011, стр.84