Център за съзидателно правосъдие

Кой печели най-много от обществените поръчки в общините Кубрат и Лозница?

Продължава публичното представяне на анализ на проведени обществени поръчки със ситуацията в общините Кубрат и Лозница. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби.

Кой печели обществените поръчки в община Кубрат?

Община Кубрат обхваща 17 населени места с население около 19 000 души. След преглед и анализ на процедурите с възложител Община Кубрат се наблюдават няколко особености: Много малко са на брой процедурите, които създават впечатление, че са проведени напълно прозрачно, безпристрастно, с достатъчно участващи в класирането кандидати, без предварителни очаквания да спечели един фаворит. По-скоро такива процедури са изключение. Обикновено стойността на обществените поръчки е ниска и те са за доставки на масово разпространени промишлени стоки или услуги.    

Пример може да бъде даден с процедура по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1891“ гр.Кубрат, открита с обявление на 05.03.2020г. Документи за участие са подали 9 кандидати: 1. „Антарес България“ ООД, гр.София; 2. „Про инфо“ ООД гр.София; 3. ЕТ „Анимат-Ангел Ангелов“ гр.София; 4. „Булстрой“ ООД гр.Русе; 5. „Галилео строй“ ООД гр.Русе; 6.  „Офис експрес сървис“ ЕАД гр. Варна; 7 . „Офис консумативи“ ООД гр.Варна; 8. „Пип Електроникс“ ЕООД  гр. Русе; 9.“Бългериън спорт промоушън“ ЕООД гр. Варна.            

Комисията по избора отваря ценовите оферти на всички кандидати. Отстранява от участие двама от кандидатите – „Антарес България“ ООД, гр.София и „Офис консумативи“ ООД гр.Варна с мотив, че  предложенията не отговарят на техническите изисквания на възложителя (столовете  да са изработени от негорими материали). Комисията констатира за двама от участниците – „Булстрой“ ООД гр.Русе и „Галилео строй“ ООД гр.Русе, че са направили оферта с 20% по-благоприятна от офертите на останалите кандидати и предоставя допълнителен срок на тези участници да мотивират предложенията си (хипотеза на чл.72, ал.1 от ЗОП). В предоставения допълнителен срок единият кандидат не е подал допълнителна обосновка, а другият е подал, но същата е приета, като немотивирана от комисията. В резултат и двамата кандидати не са допуснати до участие в класирането.

 

Пълният текст на анализа може да прочетете тук

Публикуван е в Екип 7

Център за съзидателно правосъдие развива успешно капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните 15 години Центърът за съзидателно правосъдие развива партньорски отношения със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.