Център за съзидателно правосъдие

Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа

Инициативен комитет на граждани от гр. Разград внесе писмено предложение до Кмета на Община Разград и Председателя на Общински съвет Разград (вх.№ 85/07.02.2020 г.) за удостояване с колективна награда за социална работа „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Община Разград” социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“, администрирана от сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ град Разград“.

Модернизацията на социалните услуги е актуална тема за всички държави – членки на Европейския съюз. Социалните услуги са само един елемент от Европейската система на услуги от обществен интерес, но те представляват важен стожер на Европейския модел и общество. От една страна качествените и достъпни социални услуги са важна предпоставка за социално включване и постигане на социална кохезия, а от друга страна техния потенциал за създаване на работни места и ангажиране на потребителите в процеса на предоставяне им, ги превръщат в интегрална част от Лисабонската стратегия.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ създаде модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие в област Разград – в резултат е учреден Областен съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН; м.02. 2016г.), като продължение на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011г.). Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград (2008г.) предоставя интегрирана подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие.

Център за съзидателно правосъдие изпълнява своя обществен ангажимент да работи последователно пред последните 15г. за развитие на нови социални услуги, с фокус подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие. Организацията управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие, иновативна социална услуга в общността.

През 2019г. е осъществена най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград. Сключен е договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. Финансирането е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. (254 000 долара). Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.

Откриване на кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик е приоритет за община Разград повече от 10 години. Кризисният център създава възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на жертви на домашно насилие, в това число и деца, чрез създаване и развитие на нова социална услуга в защитена и сигурна среда.

СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ работи за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие, с фокус информационни кампании сред младите хора. Организирани са поредица от тематични срещи, обучения, ден на отворени врати, проектни инициативи, списване на вестник, създаване на Мрежа от училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград (2018г.).

Десет пилотни училища от област Разград прилагат Програмата за превенция на домашното насилието в училище, изготвена от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград и одобрена от областния управител (2017г.). Програмата е важна част от приоритетите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград.

През 2019г. започна информационна кампания „Да заключим домашното насилие!” Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата 1000 нови информационни плаката („Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“,), 2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти, юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са 2000 тематични календарчета за 2020 година с координати на Центъра за съзидателно правосъдие, иновативната социална услуга Консултативен център по проблемите на домашното насилие, номера на горещата телефонна линия, на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за пострадали от домашно насилие.

Кампанията „Да заключим домашното насилие!” се организира в изпълнение на Годишен план за 2019г. и Насоки за действие по превенция на домашното насилие, 2019-2021, Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

В област Разград е създаден модел на междуинституционално сътрудничество за превенция на домашното насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), с водещата роля на Център за съзидателно правосъдие:

  • Създаден е Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград (2011 г.), който е единствен и уникален за България. Местният механизъм за защита от домашното насилие в област Разград е структурна рамка за взаимодействие, която институционализира сътрудничеството за превенция на домашното насилие.
  • Учреден е Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) м. 02. 2016 г.). Идеята за сформиране на новия обществен орган, който е иновативна практика за страната ни, е в резултат от 10-годишната работа по превенция на домашното насилие, засиленото сътрудничество между институциите и повишената обществена информираност по проблема, основен принос за което има СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”, гр. Разград.
  • Разработена е Програма за превенция на домашното насилие в област Разград в учебните заведения (училища и детски градини) в област Разград, приета на заседание на ОСПДН (2016 – 2017 г.);
  • Създаден е Консултативен център по проблемите на домашното насилие в град Разград (2008 г.). Мобилни приемни на специалисти от Центъра в малки населени места, отдалечени от областния център;
  • Издаден е Наръчник за обучение на специалисти, които работят по проблемите на домашното насилие (2013 г.)
  • Отпечатани са три доклада за приложение на Закона за защита от домашното насилие (2009 г., 2011 г., 2015 г.);
  • Издаден е юбилеен десети брой на “Вестник без име” (2018г.), посветен на борбата с домашното насилие и повишаване на обществената информираност за компетентните институции.
  • Организирани са поредица обучения на професионалисти, които съгласно чл. 6 от ЗЗДН оказват подкрепа на жертвите на домашно насилие: съдии, прокурори, съдебни служители, полицаи, социални работници, лекари и представители на НПО сектора. Проведени са пилотни обучения за директори, учители и ученици;
  • Направени са сериозни инвестиции в социален капитал, увеличен административен капацитет (кръгли маси, конференции, форуми, брифинги, работни срещи, образователни посещения за обмен на опит и др.);
  • Улеснени са процедури на взаимодействие и координация.

Основна роля за създаване и успешно функциониране на модела има СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”. Сдружението е сериозна гражданска организация, с активна дейност в редица области: социални дейности, превенция на домашното насилие, младежки политики и др. През годините организацията спечели доверието на местната общност и институциите в град Разград, като се утвърди с име на авторитетен доставчик на социални услуги и надежден партньор за компетентните институции.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ е реализирало 13 проекта за превенция на домашното насилие. В своите проекти дейности активно въвлича деца, младежи и образователни специалисти, като основна целева група. За организацията е приоритет развитието и подкрепата на младите хора, чрез изграждане на умения по темата за домашното насилие (разпознаване, сигнализиране, подкрепа), част от неформалното образование у нас. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в град Разград (2008 г.) е първата иновативна социална услуга в общността.

Всяка година, третият вторник на месец март се отбелязва по цял свят като Ден на социалната дейност и на социалния работник. Световният ден е определен от ООН и е част от Седмицата на действие, свързана със социалната дейност. Глобалната цел е насърчаване на социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието им, благотворителността и солидарността.

В този ден (б.а.17.03.2020г.), Община Разград съгласно чл.19, ал.4“а“, т.4 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград връчва награда „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Община Разград”. С почетния знак се удостояват ръководители, социални експерти, работодатели, институции, неправителствени организации, организации доставчици на социални услуги и други субекти, които имат значителен принос за развитието на социалните услуги в Община Разград.

Съгласно Правилника за символите и наградите в община Разград, за удостояване с почетния знак за развитие на социалните услуги, предложения могат да се правят от граждани и инициативни комитети (чл.19, ал.4а, т.1).

Почетният знак трябва да бъде обществено признание, което да носи благодарност и удовлетворение за висок професионализъм в социалния сектор, като изпраща положително послание към общността. С Почетният знак се отличават конкретни неоспорими резултати и постигнати успехи през една календарна година, защото Почетният знак е за принос към развитие на социалните услуги.

Предложението е подкрепено от Тихомир Тодоров – Окръжен прокурор на Разград, Евгени Драганов – заместник-областен управител на област Разград, Ивайло Йовчев – Директор на ОДМВР Разград, Веселин Якимов – прокурор в Окръжна прокуратура Разград, Любомир Георгиев – Районен прокурор на Разград, Милена Орешкова – заместник-кмет на община Разград, Ангел Петков – Началник на Регионално управление по образованието Разград, Светлин Симеонов – Директор на дирекция в Областна администрация Разград, Глория Костова – началник-отдел Закрила на детето в Дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Диана Петрова – главен експерт в Областна администрация Разград, Марина Бенова – юрист и преподавател.