Център за съзидателно правосъдие

Хората в Лудогорието познават по-добре правата си и търсят защита от съда

Обединените усилия, партньорството, сътрудничеството между компетентните институции през последните 3 години (2020-2022) показва възходяща тенденция при осигуряване на съдебна защита на жертвите на домашно насилие.

Област Разград е на трето място в България по брой издадени заповеди за незабавна и постоянна защита за 2022 г., спрямо броя на населението.

Тенденцията се запазва и през първите шест месеца на 2023г., показва анализ на Главна дирекция „Национална полиция“ в МВР – област Разград отново е на трето място по броя издадени заповеди за защита от домашно насилие.

В България през изминалата 2022г. са издадени 3656 заповеди за съдебна защита, според информация от Висшия съдебен съвет (получена по Закона за достъп до обществена информация). За област Разград съдебните заповеди са 59, като Районен съд Разград е издал 27, Районен съд Исперих – 19, Районен съд Кубрат – 13.

Анализ на броя на издадените съдебни заповеди (постановени съдебни решения по Закона за защита от домашно насилие) за цялата страна показва, че в Лудогорието са издадени едва 1,61% от общия брой.

От анализа на МВР може да се направи извод, че хората са все по-добре запознати с правата си и с прилагането на закона, ползват се от правата си и търсят защита. В област Разград сме разширили кръга на пострадалите хора, които са стигнали до последната фаза на защита от насилие в семейството – подали са жалба до районния съд и са получили защита.

Ние, като общество, сме предоставили защита на повече жертви на домашно насилие в област Разград. Повече пострадали са стигнали до последния етап на защитата от насилие именно чрез подаване на сигнал първоначално и последваща съдебна процедура по защита.

Високите резултати са благодарение на партньорството на ангажираните институции в област Разград, които прилагат Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие, подписан през 2011г. в град Разград по инициатива на Центъра за съзидателно правосъдие. Местният механизъм в Разград започва да генерира устойчивост на политиките в посока подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, повишаване на обществената информираност, професионална реакция на всеки подаден сигнал за домашно насилие, повишена взискателност към извършителите, насочване и подкрепа на пострадалите от домашно насилие.

 

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-88/14.07.2023г., сключен с Министерство на правосъдието.