Център за съзидателно правосъдие

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация

През декември миналата година гражданската организация Център за съзидателно правосъдие в Разград изпратила заявление по ЗДОИ до кмета на община Самуил инж. Джевдет Азис. Активистите от неправителствения сектор искали от местната власт да им предостави данните за изразходването на средствата по проекти, финансирани с публични средства от ЕС, държавата или други донори.

В заявлението изрично било упоменато, че се иска достъп до  договорите с изпълнителите по ЗОП, както и приложенията към тях, количествено стойностните сметки и анекси към контрактите, списък на фирмите подизпълнители и ангажираните с експертния и  строителен надзор лица. От общинската власт били поискани и  имената на експертите и чиновниците, включени в екипите за управление на проектите.

Така зададени, въпросите предполагали местната управа да  предостави на гражданските активисти данните за изплатените суми по проектите „Детство без граници“, „Осигуряване на заетост  в общинско социално предприятие“, „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в община Самуил“ и „Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 години в община Самуил“, на обща стойност над 2 милиона лева.

От общината спазили срока и изпратили отговор под формата на таблична справка, в която били нанесени имената на проектите, включените в тях дейности, стойността им, фирмите избрани за изпълнители и сумите, платени им по договорите. „Отчитаме  факта, че местната управа отговори, но според нас информацията, която получихме е непълна, частична и неточна, а сред предоставените ни данни няма нито един от поисканите от нас документи, обясни изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.

Затова неправителствената организация завела дело с искане Темида да задължи кметската управа на Самуил да предостави исканата информация в съдържание и вид, описани в заявлението по ЗДОИ.

„Предприехме тази стъпка, защото управлението на публичните ресурси от местните власти има много голямо значение за ефективното харчене на обществените средства. Ролята на общинските управи в този процес е голяма и ще става все по-  значителна, защото към тях се насочват все повече  финансови  потоци. Важно е кой как харчи тези пари на данъкоплатците, какви обеми от дейности  са заплатени и отговарят ли договорените цени  на пазарните в съответния бранш“, коментира Георги Милков.

Че гражданските активисти имат право и че не е налице заявеният обем информация, става ясно и от решението на магистратите. Административният съд в Разград постановява: „Преписката да се върне на кмета на община Самуил за произнасяне по заявлението на жалбоподателя, при което административният орган следва да прецени налице ли са изискванията по ЗДОИ за предоставянето на исканата информация и в зависимост от това да предостави достъп или да откаже предоставянето му, като в последния случай следва да изложи аргументите си.“ Това гласи решението  на съда, който  осъжда община Самуил да плати на заявителя по ЗДОИ съдебните разноски по делото на стойност 510 лева.

Три месеца по късно казусът е в режим на изчакване. Заради  ограничителните мерки, наложени от държавата за защита от Covid 19, административните звена и органите на съдопроизводството работеха с намален капацитет, а някои дейности бяха изобщо преустановени. В Центъра за съзидателно правосъдие в Разград очакват с либерализирането на  режима на работа в цялата страна  съдебното решение да стигне до кметската управа в Самуил и тя да отговори пълно и точно на зададените й въпроси.

 

http://www.aip-bg.org/