Център за съзидателно правосъдие

Домашното насилие е във фокуса на дискусии

Професионалисти в сферата на социалните услуги от Столична голяма община са въвлечени в дискусии и работни срещи по темата за домашното насилие. Целта на работните срещи е да се проведе професионална дискусия в работна среда за различни аспекти на социалния феномен „домашно насилие“, като се споделят впечатления от личен опит и се обмени информация за процедури и методики на работа в различните компетентни институции.

По време да дискусиите бяха обсъдени актуални промени в правната рамка, идентифициране и разпознаване на белези на домашно насилие; консултиране и насочване на пострадали и извършители на домашно насилие; характеристики на жертви и извършители; специализирана подкрепа за пострадали от домашно насилие; механизми за взаимодействие и координация при превенция на домашно насилие.

Проф. Нели Бояджиева (СУ „Свети Климент Охридски“) и д-р Георги Милков (Център за съзидателно правосъдие) споделиха интересни случаи от практиката на Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград. Участниците бяха въвлечени в реални ситуации чрез анализиране на действителни случаи от практиката и предлагане на възможни решения. В обща група бяха споделени възможни вариантни на действие на професионалисти от компетентните институции. Специален фокус на обсъждане бяха възрастните и самотноживеещи хора, както и хората с увреждания и децата. Представени бяха възможностите за подкрепа и съдействие чрез гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие, както и телефонно консултиране и насочване при случаи на семейно насилие и тормоз.

Център за социална рехабилитация и интеграция „Подкрепа“ (ж.к. „Слатина”, ул. Слатинска, №26-28), бе домакин на работните срещи, с любезното съдействие на Дирекция „Социални дейности за деца и възрастни хора“, Столична община.

Център за съзидателно правосъдие организира срещите в рамките на проект “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!”, финансиран от Министерство на правосъдието, който включва социално, психологическо и правно консултиране за пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в Апелативен район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018).

Гореща телефонна линия за жертви на домашно насилие: 0898552688.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-155/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието