Център за съзидателно правосъдие

#ДаЗаключимДомашнотоНасилие

Инициатива #ДаЗаключимДомашнотоНасилие започна Центърът за съзидателно правосъдие през 2019г. Дейностите по разгръщане на кампанията продължиха и през 2020г. със създаване на мрежа от поддръжници и въвличане на много обикновени хора. Вторият етап на кампанията включва организиране на локални инициативи за събиране на пластмасови капачки и ангажиране на предприемачи, образователните институции, местните власти и активни граждани. Третият етап продължава през 2021г. с инициативи в социалните медии и организиране на информационни събития в различни градове в България с цел увеличаване на информираността за домашното насилие с фокус уязвими жени и деца от ромска общност, подобряване на сътрудничеството между институциите при прилагане на ЗЗДН.

Със събиране на хиляди пластмасови капачки, като част от инициативата #ДаЗаключимДомашнотоНасилие, ще се осигурят част от необходимите средства за закупуване на обзавеждане и оборудване на кризисния център за пострадали от домашно насилие, ремонтиран основно с дарение от Посолството на САЩ в България.

В началото на кампанията #ДаЗаключимДомашнотоНасилие се разпространяват информационни материали в институциите, до които ежедневно жертвите на домашно насилие имат достъп (съд, полиция, прокуратура, социални служби, училища и детски градини, кметства, читалища, библиотеки). Експерти и доброволци на Консултативния център провеждат поредица от информационни срещи с ученици в различни училища, по време на които темата е предмет на разговори, дискусии, интерактивни уроци и решаване на тематични учебни казуси.

Центърът за съзидателно правосъдие изготви 1000 нови информационни плаката, оформени с атрактивен дизайн в таблоиден формат в рамките на кампанията #ДаЗаключимДомашнотоНасилие. Под слогана „Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“, постерите съдържат контакти на институциите, телефони, номер на горещата телефонна линия на Центъра и координати на организациите, към които пострадалите от домашно насилие могат да се обърнат и да потърсят помощ; информация относно адресатите, на които Консултативният център оказва интегрирана подкрепа, както и нужните документи, с които би било препоръчително да се снабдят пострадалите от домашно насилие, за да могат организациите и институциите, към които се обръщат за помощ,  да им окажат най-добрата и адекватна подкрепа.

Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата в рамките на кампанията #ДаЗаключимДомашнотоНасилие 2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти, юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са 2000 тематични календарчета с координати на Центъра за съзидателно правосъдие, управляваната от него иновативна социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“, както и номера на горещата телефонна линия, на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за пострадали от домашно насилие.

Кампанията #ДаЗаключимДомашнотоНасилие стартира, като част от инициативите за отбелязване на Международния ден за премахване на насилието срещу жените през месец ноември 2019г., който е част от съпътстващите 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Нейната цел е да се повиши информираността на общността относно видовете домашно насилие, какви са начините и методите за успешно справяне с проблема, както и възможностите за оказване на интегрирана подкрепа. #ДаЗаключимДомашнотоНасилие се организира в изпълнение на Насоки за действие по превенция на домашното насилие, 2019-2021, Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

 

 

 

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието