“ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА ДА УМРЕ ОТ ИСТИНАТА”

пастор Йоахим Гаук, Германия

Центърът на НПО в Разград, е позната и авторитетна местна неправителствена организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията има шестгодишна специализация в работата със съда и много добро партньорство с публични институции на местно и регионално ниво: съд www.court.ngo-rz.org и полиция: www.police.ngo-rz.org.

През последните години нашата организация последователно развива капацитет като граждански наблюдател на институциите в Разград и областта. Нашето предимство е сериозният опит и трайно установено партньорство с местните власти.

Центърът на НПО в Разград е носител на наградата Златен ключ за достъп до обществена информация за 2007г. за съществен принос за подобряване на прозрачността в местната власт. През 2005 и 2006г. ние бяхме отличени с грамоти за активно използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация с голямо обществено значение от Програма Достъп до Информация.

Центърът на НПО в Разград е единствената неправителствена организация в Разград, която изисква прозрачност, публичност и отчетност в действията на местната власт. Подали сме повече от 100 заявления за достъп до обществена информация за обществени поръчки, сделки, договори, възнаграждения, общински имоти, публични разходи и друга информация, която е обществена и касае гражданите като данъкоплатци.

До момента сме спечелили над тринадесет съдебни дела срещу Община Разград и други институции с влезли в сила решения. От 2004г. Центърът на НПО в Разград много активно използва Закона за достъп до обществена информация. Получихме над 4500 страници официални документи от контролни институции (Сметна Палата и Агенция за държавна финансова инспекция) за извършени проверки и одити на общинската администрация в Разград.

Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на решения в местните институции. Интересите ни в местното развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Ние имаме специфични умения по управление на публични фондове и привличане на допълнителни ресурси.

Центърът на НПО в Разград първата и единствена гражданска организация, която има осъществени седем проекта по темата гражданско наблюдение на съда и подкрепа за реформата на местно ниво. Центърът на НПО е сред основателите и инициаторите за създаване на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда, която беше създадена на 2 юни 2007 г. от 17 НПО в Разград.

Центърът на НПО активно участва в процеса на формиране на политики и подобряване на нормативната уредба с конкретни предложения. В края на 2009 година беше променен Законът за защита от домашното насилие. А една година по-късно Законът за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

През месец май 2011 година Центърът на НПО направи предложение Указът за борба с дребното хулиганство да бъде отменен и обявен за противоконституционен. Конституционният съд конституира Центърът на НПО в Разград, като страна по образуваното дело и представи становище в подкрепа на искането за обявяване на оспорената разпоредба за противоконституционна. Проблемът бе експониран в публичното пространство и отношение по него взе и омбудсманът на Републиката Константин Пенчев, който поиска от Народното събрание Указът да бъде отменен. Междувременно Конституционният съд се произнесе и определи критикуваната и от нас норма, като противоречаща на конституционните свободи на гражданите.

Центърът на НПО инициира подобряване прозрачността на Интернет-страниците на съдилищата в Северна България след отправените препоръки в Доклад за напредъка на съда в Северна България. Получихме положително становище от Комисията по Професионална квалификация, информационни технологии и статистика. Комисията препоръчва на всички административни ръководители да подобрят достъпа до информация в интернет-страниците на съдилищата. В препоръките са дадени насоки да се публикуват декларациите по ЗПУКИ на всички служители, както и информацията да се актуализира ежедневно.

До момента организацията е реализирала седем проекта за гражданско наблюдение на съдебната система в България. Според местната специфика се наблюдават и конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с етичното поведение на магистрати и нерегламентирани контакти с компрометирани лица. Целта на проектите е подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда. Благодарение на проектите местната общност е информирана за задължението на съда да предлага справедливо правосъдие на уязвимите групи граждани и като граждански наблюдател следи за постигане на ефекта от процеса на демократизиране на съдебната система.

Ние сме член на Гражданския експертен съвет към Висшия съдебен съвет и на Обществения съвет към Министъра на правосъдието Маргарита Попова.

През 2004-2005г. нашата организация осъществи проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”, с подкрепата на Институт „Отворено общество, www.CourtWatch.bg. Пилотният проект бе за наблюдение на съдебни дела, свързани с насилие над жени, разглеждани в Окръжен и Районен съд – Разград.

През последните шест години развиваме успешно Консултативен център по проблемите на домашното насилие. Предоставяме юридическа помощ и психологическа подкрепа на жертви на насилие. Разработихме за първи път специализирана програма за извършители на насилие. Наши партньори са Районен съд, Районно полицейско управление, социалните служби.

Организацията има над 10 годишен опит в проекти по информиране и въвличане на обществеността в обсъждания на важни въпроси. За периода февруари 2010г. – април 2011 година са проведени 20 информационни срещи, 12 брифинг-срещи и 20 пресконференции; направени са над 110 публикации в печатни медии и 40 излъчвания в електронни медии. Ръководителят на проекта Георги Милков е участвал самостоятелно в 5 публицистични предавания, дал е 20 интервюта и е бил част от 2 обществени дискусии, организирани от местни и централни медии.

Центърът на НПО в Разград има богат опит в предоставянето на информация, обучение и техническа помощ на НПО и други групи и институции от региона. Например, през 2007 обучихме 40 представители на етническите малцинства от Североизточна България как да кандидатстват успешно за работа в полицията – проект, финансиран от програма МАТРА/КАП на Посолство на Холандия.

През 2009 година по проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”, Центърът на НПО проведе обучение с представители на 25 НПО от три планови района в България. Обучените НПО се присъединиха към Националната НПО мрежа. През 2010г. организацията обучи последователно 20 представители на районните съдилища в Северна България и 20 граждански активисти от НПО как да организират и провеждат гражданско наблюдение на съда.

На 28.06.2011г. се проведе конференция „Правосъдие близо до хората” под патронажа на министъра на правосъдието Маргарита Попова. По време на форума пред широката общественост беше представен доклад за напредъка на съда в Северна България, разработен в резултат от проведено гражданско наблюдение върху работата на двадесет съдилища. Резултатите от конференцията и от доклада бяха много подробно отразени в две национални печатни и електронни медии – вестник „24 часа” и „Стандарт”. Благодарение на два от най-четените ежедневници нашата идея придоби широка популярност. Вестник „Стандарт” излиза в тираж 35000 броя дневно. Вестник „24 часа” се публикува в тираж 60 000-70 000 дневно. Списание „Правен свят” подробно описа как протече конференцията и кои са участниците в нея. В следващите абзаци на статията виждаме резюме на представения от ръководителя на проекта Доклад за напредъка на съда в Северна България.

Най-подробно медийно отразяване „Доклад за напредъка на съда в Северна България” получи в: http://www.vsekiden.com/97451. Медията изключително изчерпателно е представила констатациите и препоръките в доклада.

Ние успешно осъществихме наблюдение на местната полиция и разработихме система за обществено наблюдение: http://police.ngo-rz.org. Центърът на НПО в Разград има уникален шестгодишен опит в работата си с местната полиция и сме реализирали успешно четири проекта за укрепване капацитета на местните полицейски служби в Разград.

Създадохме Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда през месец юни 2007г., като уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 47 местни граждански организации с опит в демократичните реформи. Активен член на Асоциацията на социалните предприятия в България (2005г.). От 2005г. Центърът на НПО е активен член на Мрежата за социални услуги и на Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в Букурещ, Румъния (май 2004г.). Организацията е член на националната мрежа “Полицията в близост до обществото” (март 2004г.). През лятото на 2006г. се присъединихме към Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на ЕС в България: http://bluelink.info/eu-funds/.