ЗАКОНИ ПО КОИТО РАБОТИ ЦЕНТЪРА

  • МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД
  • ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
  • КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
    ИНСТРУКЦИЯ № Із-2673 ОТ 10 НОЕМВРИ 2010Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ