УСТАВ НА ЦЕНТЪРА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД

 1. Общи положения

Член 1. Този Устав урежда дейността на Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”.

Член 2. (1). Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, наричан по-нататък Центъра, е доброволен и независим ресурсен център, учреден като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Центърът осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.

 ІI. Наименование, седалище, адрес на управление и срок

Член 3. Наименованието на Центъра е Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”.

Член 4. Наименованието на Центъра може да бъде изписвано и на английски език, както следваNon-governmental Organizations Center Razgrad.

Член 5. Седалището на Центъра е град Разград, община Разград.

Член 6. Адресът на управление на Центъра е: град Разград, ж.к. “Освобождение”, №34, партер, п.к 237

Член 7. Центърът не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

 IIІ. Определение на дейността

Член 8. Центърът се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

 Мисия на Центъра

Член 9. Мисия: Нашата мисия е да се застъпваме за гражданско участие в демократичните процеси на местно ниво.

 V. Цели на Центъра :

Член 10. (1) Целите на Центъра са:

 1. Подпомагане развитието на демократичните институции;
 2. 2. Подобряване предоставянето на социални услуги, и развитие на междусекторното сътрудничество за повишаване капацитета на гражданските организации;
 3. 3. Подкрепа на реформата в полицията, мотивиране на представителите на етническите общностите да сътрудничат на полицията и да изпълняват много и различни роли;
 4. 4. Съдействие за повишаване ролята на жените в етническите общности и подобряване взаимоотношенията между полицията и етническите малцинства;
 5. 5. Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на своите членове, както и на гражданските организации с идеална цел от гр. Разград и региона, както и на НПО от България и от други държави;
 6. 6. Утвърждава името и мястото на неправителствените организации в обществото;
 7. 7. Подобрява контактите и сътрудничеството между своите членове, неправителствените организации, местните власти, бизнеса и гражданите;
 8. 8. Осигурява на Гражданските Организации информация за възможностите за финансиране на проекти на гражданските организации, консултации по изготвяне на проекти, както и обучение по нестопански мениджмънт и маркетинг на организацията;
 9. 9. Подпомага дейността на членовете си и стимулира развитието на благотворителността в региона на гр.Разград;

(2) Дейността на Центъра не може да бъде насочвана към друга цел, освен към приетите в този Устав

 VI. Задачи на Центъра:

Член 11. Задачи на Центъра:

(1).Да стимулира диалога и постигането на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;

(2). Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнессредите за устойчиво местно развитие;

(3). Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги;

(4). Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие;

(5). Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.

 VII. Основни средства на Центъра:

Член 12. (1)  Основни средства:

 1. Системно проучване и анализ на местните нужди на гражданите на гражданите;
 2. Активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми;
 3. Повишаване потенциала на гражданските организации и групи за предлагане, управление и развитие на социални услуги, социалните предприятия и обществени фондове;
 4. Организиране на кампании за набиране на средства;
 5. 5. Организиране на конкурси за финансиране на проекти в приоритетни области, определени от местните граждани и местните власти;
 6. Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури и на конкурсен принцип.
 7. Подпомага дейността на организациите с нестопанска цел от региона на гр.Разград като:

а/ Организира набирането и разпространяването на опит, познания и друга информация в сферата на организационното изграждане и практическо функциониране на юридическите лица с нестопанска цел;

б/  Събира и поддържа информационни фондове местно развитие;

в/ Предоставя техническа помощ и консултации по въпроси от правен, финансов и управленски характер;

г/ Организира и координира съвместни дейности – кръгли маси, семинари, конференции, симпозиуми, дискусионни форуми и други;

 

Цялото съдържание може да види тук.