ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РАЗГРАД

Призоваваме неправителствените организации, спортни клубове, читалища от област Разград да обявяват публично своите годишни отчети и да информират обществеността!

Всички отчети за нашата дейност са достъпни на адрес: www.ngo-rz.org

Ние, с още две местни НПО, сме единствените граждански организации в Разград, които изготвяме и публикуваме годишни отчети от 1999г. досега.

Ние сме сдружение в обществена полза и всяка година задължително предоставяме нашите финансови и програмни отчети в Централния регистър в Министерството на правосъдието. Изпращаме и задължителен финансов отчет в Националния статистически институт. Проверяват ни задължително финансиращите организации и независими екипи от оценители.

От 1997г. участваме в обществените процеси чрез формулиране на местни политики и активизиране на гражданското участие за включване в процесите на вземане на решенията на местно и регионално ниво. Ние придобихме голям опит в лидерство, комуникации, сътрудничество с институциите.

За увеличаване на прозрачността и отчетността ние обявяваме всяка година нашите годишни отчети на интернет страниците. Като част от нашата маркетингова стратегия ние периодично адресираме нашите доклади и отчети и към всички финансиращи прогреми и донори в България. Редовно им изпращаме информационни материали и отчети, за да се опитаме да ни повярват и да подпомагат следващи наши проекти. Информация изпращаме и на над 50 дипломатически представителства на водещите държави в света.

От нашето създаване през 1997г. ние работим по различни проекти с финансиране от международни и български програми. Всички наши отчети до момента са приемани без  установени нарушения.

Разработили сме собственна стратегия за популяризиране на дейността и  разпространение на информационни материали. Резултатите от нашите проекти популяризирме редовно чрез огласяване на информация за нашата дейност. Усилията ни са насочени повече граждани да научат за добрите практики за устойчиво развитие на местната общност.

От 2 години Георги Милков и Красимира Петрова са мониторинг-експерти на проекти на НПО, финансирани по Програма ФАР под наблюдението на Делегацията на Европейската комисия в България. Това е сериозна оценка за нашата работа и признание за капацитета на Центъра на НПО в Разград.

Георги Милков

Председател на Сдружение “Център на НПО в Разград”