Проектът съответства в пълна степен на планираните цели и приоритети за 2019г. по приложение на ЗЗДН, защото предлага осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. Проектното предложение включва дейности за осигуряване на услуги за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018).

Краткосрочни цели: 1. Организиране на специализирана подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.

  1. Подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018) в Апелативен район София.

Дългосрочни цели: 1.Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. 2. Осигуряване на услуги за работа с извършители на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие.

Целеви групи:

Жертви на домашно насилие и техните семейства; Извършители на домашно насилие; Експерти и професионалисти (вкл.подкрепящи специалисти); Екип на проекта и експерти;

Дейности:

Дейностите включват социално, психологическо и правно консултиране за пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в Апелативен район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018). За ефективно управление на екипа и високо качество на предоставените услуги са планирани дейности за управление и мониторинг.

Очаквани резултати:

  • Организирана е специализирана подкрепа за пострадали и извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.
  • Подобрени са политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018) в Апелативен район София.
Период на изпълнение 21 май 2019г. – 21 ноември 2019г.