УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Бих желал да споделя мнение за предложението да обсъдим общи номинации за принос в развитие на социалните услуги в община Разград.

Подкрепям идеята за професионална дискусия относно отличаване на най-добрите социални услуги за 2018г.

От друга страна, Общественият съвет за социално подпомагане в Община Разград няма правомощия, като постоянен консултативен орган, да прави предложения за награда или принос (чл.6 ал.1 от Правилника за дейността).

Съгласно Правилника за символите и наградите в община Разград, за удостояване с почетния знак за развитие на социалните услуги, предложения могат да се правят от граждани и инициативни комитети (чл.19, ал.4а, т.1). Всички членове на Обществения съвет по социално подпомагане участваме само като представители на институции и организации – следователно не сме в качество на граждани.

 

Пълен текст на становището тук