Сдружение „Център на НПО в Разград” създава Мрежа от пилотни училища, които казват STOP на домашното насилие в област Разград.

Център на НПО в Разград реализира проект „Татко не бие мама, той така я обича“, чиято основна цел е да се повишава чувствителността у подрастващите (деца и младежи) за домашното насилие, чрез осъществяване на фокусирани програми за превенция в училища в малките и отдалечени населени места.

Проектът надгражда постигнатите резултати до момента в процеса на превенция на домашното насилие в област Разград, като разширява полето на приложение на възстановителни програми за жертви и специализирани програми за извършители на домашно насилие.

Основните дейности на проекта са Възстановителна програма за жертви на домашно насилие; Специализирани програми за извършители; Подготовка и одобряване на програми в учебни заведения в малките и отдалечени населени места; Мрежа от пилотни училища, които казват STOP на домашното насилие в област Разград; Създаване на тематичен брой на „Вестник без име“ с рубрики от 7 общини на област Разград.

През 2017г. е изготвена Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в област Разград, чиито цели са обществен отзвук на нетърпимостта към домашното насилие и разясняване на обществените последици. Програмата е разработена от проф. Нели Бояджиева, по време на обучение с ученици и учители, организирано от Центъра на НПО в Разград (02.2017г.). Програмата е утвърдена със заповед на областния управител Гюнай Хюсмен, след обсъждане и приемане в Областния съвет за превенция на домашното насилие (06.2017г.).

На основата на Програмата, ще се разработи и развие специфична индивидуална програма за превенция на домашното насилие –за всяко едно училище-член на Мрежата от пилотни училища. „Цели на програмата са повишаване на обществената информираност, нетърпимост към домашното насилие и разясняване на обществените последици сред подрастващите.“[1]

Изготвената Програма за превенция на домашното насилие в образователните институции в област Разград (2017г.) ще се прилага в отделните училища, чрез подготовка и одобряване на програми в учебни заведения в малките и отдалечени населени места, както и в училища, където учат предимно младежи от закрити училища в малки населени места (основни и средни училища)

Пилотната мрежа от училища ще ангажира сериозен местен ресурс, който да бъде фокусиран по проблемите на превенцията и борбата с домашното училище в поне едно учебно заведение във всяка една от седемте общини на област Разград.

Членовете на Мрежата ще участват активно в едно двудневно обучение, с участието на 25 ученици и педагогически съветници/учители/възпитатели от пилотните училища-членове на Мрежата – м.09.2018г.; Създаване на тематичен брой на „Вестник без име“ с рубрики от 7 общини на област Разград. “Вестник без име”ще пресъздаде истории на: жертви на домашно насилие; извършители на домашно насилие; споделяне на опит и практики как институциите възприемат домашното насилие;какво е домашното насилие, според децата; представяне на пилотните училища от Мрежата училища в област Разград. Изключително ценен ще бъде погледът на деца и младежи – какво разбират те под домашно насилие; Подготовка на програми в учебни заведения в малките и отдалечени населени места на област Разград, на база на Програма за превенция в учебните заведения (2017г.), одобрена от областния управител на област Разград; Подготовка и представяне на интерактивни уроци;

Пилотните училища ще подготвят и изнесат пред ученици и учители по един интерактивен урок по темата за домашното насилие, в съответствие с изготвената Програма за превенция на домашното насилие в образователните институции, в това число и малките населени места. В помощ на интерактивния урок ще бъдат разработени учебни материали от Проф.Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски”, град София.

Проектът е подкрепен от г-н Ангел Петков, Началник на РУО град Разград: „Смятам за важно да предложа Програмата да започне да се прилага практически в училищата във всички седем общини на област Разград, като се отчитат местните специфики и интереси на децата и юношите. Подкрепям идеята да се създаде Мрежа на пилотни училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград. Важно е да се обучат и подкрепят младежки лидери, които да бъдат двигател на целия процес и да увличат своите връстници.“[2]

 

Проект „Татко не бие мама, той така я обича“ се финансира от Министерство на правосъдието (05-11.2018г.).

[1]Препоръка на Ангел Петков, Началник на РУО град Разград, 27.02.2018г.

[2]Препоръка на Ангел Петков, Началник на РУО град Разград, 27.02.2018г.

публикувано на 25.05.2018г.