Денят на отворени врати в Районен съд – Кубрат (03.05.2018 г.) се превърна във вълнуващо преживяване за ученици от лудогорския град. В изпровизирания открит урок за новия социален феномен участваха съдии, полицаи, прокурори, социални работници и граждански активисти.

Неправителствената организация с най-сериозен опит в Лудогорието беше гост на съдебната система в общинския център. Екипът на Сдружение „Център на НПО в Разград“ запозна учениците от ОУ „Христо Ботев” и ОУ „Христо Смирненски” какво е домашно насилие; кои лица могат да търсят защита по Закона за защита на домашното насилие; какви документите е добре да има всяка жертва на тормоз.

Младежите бяха запознати с горещата телефонна линия: 0898552688, с услугите на Консултативния център по проблемите на домашното насилие – достъп до професионална помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие; безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа; безплатно участие във възстановителна програма за жертвите; достъп до индивидуална и групова работа на пострадалите; съдействие при подготовка на документи за издаване на заповед за незабавна защита; процесуално представителство пред съда и др.

Председателят на Районен съд – Кубрат съдия Албена Великова разказа как се разглежда едно съдебно дело по закона за защита от домашното насилие и особеностите в съдебното производство. Районният прокурор Пламен Пенчев сподели впечатления от професионалния си опит при нарушение на съдебната заповед за защита от извършителите, като акцентира на неспазването на постановен съдебен акт и последиците от това.

Импровизираната среща, представлението, възникналата дискусия и разговори създадоха приятна атмосфера и добро настроение. Магистратите непринудено облякоха официалните тоги, с които участват в съдебно заседание. Съдия Албена Великова се усмихна, облече черна тога и застана с младите хора за обща снимка. Нейният пример последва и районният прокурор Пламен Пенчев, който се премени с пурпорна тога на държавен обвинител. Запазва се устойчива тенденция към намаление на съдебни дела по ЗЗДН. През 2017г. са постъпили 12 съдебни дела, от които са свършени 11. Влезли в сила са 11 съдебни дела, като са издадени 9 заповеди с постановени 28 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно насилие през 2017г. се разпределят: 10 жени, 2 мъже, 1 деца.

В Районен съд Кубрат са постъпили за разглеждане общо 43 съдебни дела за последните три години, от които най-много 19 дела през 2015г. Разгледани са общо 41 съдебни дела, като са влезли в сила общо 41. Издадени са 25 заповеди по наложени 78 мерки по ЗЗДН. Жертвите на домашно насилие (40) се разпределят съоответно: 34 жени (85%), 5 мъже (12%), 1 дете (3%). Прави впечатление малкия брой на мъже и деца, което може да означава недостатъчна работа по ЗЗДН и липса на подкрепящи жертвите структури. Съпоставено броя на жертвите към броя на съдебните дела по ЗЗДН, може да се установи че съществува съответствие средно по една жертва в едно съдебно дело. Центърът за обществена подкрепа в гр. Кубрат не е регистрирал нито един случай на домашно насилие за последните три години.

В съдебнат залата оживя една истинска история на жертва на домашно насилие, под формата на телевизионно предаване ”Отвъд вратата”. Използвайки ролевата игра, ученици от НПТГ „Шандор Петьофи” – Разград представиха типична житейска ситуация на семеен тормоз. Младите актьори са членове на клуб „Умения на 21 век”, ръководен от Цветелина Занкова, която е вдъхновител, участник и сценарист. Клубът е създаден по проект „Твоят час“, финансиран от ОП „НОИР“ и съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ. Младите актьори имаха възможност да представят сложната съдба на жертва на домашно насилие и нейния син по време на годишното заседание на Областния съвет по превенция на домашното насилие в Разград (27.04.2018 г.).

Дейността съответства на политиката на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, създаден през 2016 г. Целите на Съвета са ограничаване на домашното насилие на територията на област Разград чрез извършване на дейности по превенция, включване в специализирани програми на извършители на домашно насилие и стимулиране на партньорството между местната, съдебната и изпълнителна власт.

Според наблюденията на екипа на Център на НПО в Разград учителите нямат достатъчно знания и умения как да се справят в конфликтна ситуация, а децата не са научени да разпознават достатъчно добре първопричината за отключено агресивно поведение. Необходима е системна работа с децата и учителите, чрез провеждане на консултации, срещи, дискусии, според специалистите Те смятат, че подложените на домашно насилие деца са по-склонни да изпитват трудности в училище, да имат по-ниски оценки. Същевременно липсва системна работа за обучение на обарзователни специалисти, учители и възпитатели.

Създадена е Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в Област Разград (06.2017г.), в изпълнение на Тригодишен план за работа на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, 2016 – 2018 г.

В малките населени места няма дори училища, както и други услуги за оказване на помощ, затова доверието и намесата на общината и кмета е основен фактор за превенция. Децата също не споделят и няма реални възможности да се наблюдава някакви симптоми, които свидетелстват за преживяно насилие.“[1] Децата, живеещи в семейства с домашно насилие, са по-склонни от другите деца да проявяват агресивно, антисоциално поведение, да бъдат депресирани или тревожни. Тази агресия често се отключва в училищната среда. Изложени на домашно насилие деца са по-склонни да изпитват трудности в училище да имат по-ниски оценки, по-слаби вербални, психомоторни и когнитивни умения.

Институциите не са запознати с нормативната уредба по отношение на образованието и по-точно с разделите наказания и функции на училищното ръководство, стана ясно по време на кръгла маса в град Разград (06.2017г.). Оказва се, че много от хората не осъзнават, че са жертви на домашно насилие или не желаят да споделят от страх. Изводът е, че най-важна е промяната на модела на общуване, в който важно място заемат педагозите. Всички са единодушни, че да се говори за домашното насилие е началото на справянето с проблема, а превенцията е в основата на решаването му.[2]

Информацията от докладите на Сдружение „Център на НПО в Разград“ сочат, че за изминалата 2017г. в Разградска област е оказана подкрепа на 57 жертви на домашно насилие и на 18 извършители. Причините за семейното насилие са обикновено алкохол, битови проблеми и конфликти в брака. Данните сочат, че все по-често мъжете започват да стават жертви на агресия.

diagr

За последните три години (2015-2017) общия брой на жертвите на домашно насилие е 268, като се разпределят по пол: 197 жени, 32 мъже, 39 деца. Може да се отбележи, че жените и децата са най-голям относителен дял през 2016г., а мъжете – през 2015г. Жените са най-много през 2016г. – 75% (79), съответно са най-малко през 2017г. –68% (52). Жените са три четвърти (74%) от общия брой на жертвите, следват децата с около една седма (15%) и трети са мъжете-жертви с над една десета (12%).

Именно образованието за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема с домашното насилие е най-добрата, дългосрочна и устойчива превенция на насилието.

Включване на образователните институции в процеса на превенция на домашното насилие е важна задача за 2018г. в дейността на Областния съвет. Необходимо е да започне практическо приложение на Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения, одобрена със заповед на областния управител на Разград.[3] Образователните институции в област Разград са важна и необходима част от процеса по превенция на домашното насилие.

Цветелина Занкова, Георги Милков

1 2 20180503_140407

 

[1]<http://www.rz.government.bg/bg/358>, Годишен отчет за дейността на Областен съвет по превенция на домашното насилие в област Разград за 2016 г.

[2]проект „Агресия, тормоз, насилие…в нашето училище?”, финансиран от Министерство на правосъдието, Сдружение „Център на НПО в Разград”, 2016г.-2017г.

[3]заповед № ОКД-16-004/29.08.2017г. на Областния управител на област Разград.