Законът за защита от домашното насилие не се изпълнява в своята наказваща функция.

Сдружение „Център на НПО в Разград“ представя Становище с предложения към Годишeн отчет за дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград за 2017г., по време на заседанието на 26.04.2018г.

Подготвена е обобщена информация за дейността на съда, прокуратурата и социалните служби по приложение на ЗЗДН, допълнена с анализ на основните тенденции и коментари по всички елементи на съдебното производство, както и по някои аспекти на досъдебни производства по чл.296 от НК.Проследен е напредъкът по изпълнение на препоръките от 2016г., като е направен експертен преглед на Механизма за сътрудничество по приложение на ЗЗДН в област Разград и привличане на нови институции. Предложени са за обсъждане предизвикателства и насоки за работа през 2018г. Няма Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, въпреки положените усилия от неправителствени организации и общински съветници.

Общият брой на съдебните дела е 237, като се наблюдава тенденция на тяхното намаляване между 2015г. (85) и 2017г. (67). За последните три години (2015-2017) общия брой на жертвите на домашно насилие е 268, като се разпределят по пол: 74% (197) жени,12% (32) мъже, 15% (39) деца. Може да се отбележи, че жените и децата са най-голям относителен дял през 2016г., а мъжете – през 2015г.

Обект на анализ са няколко важни показатели в съдебния процес – постъпили, свършени, прекратени, влезли в сила, останали несвършени дела по Закона за защита от домашно насилие. Най-много съдебни дела за трите наблюдавани години са приключени в РС Исперих, но същевремнно там е най-висок процентът на прекратените дела, които са две трети от общия брой.

Има висока ефективност на прокурорската работа по приложение на ЗЗДН, като в над четири пети (85%) от внесените прокурорски актове в съда има влезли съдебни актове. Направен е извод за засилена активност при подаване на сигнали и жалби за неизпълнение на съдебни решения по чл.296 от НК и подобрена работа на прокуратурата. Наблюдава се четири пъти увеличение на общия брой наблюдавани досъдебни производства за анализирания период. Три пъти е увеличението при приключилите досъдебни производства за същия период, което е белег за процесуална бързина.

Общо 64 жертви са индентифицирани в четирите Дирекции „Социално подпомагне” в област Разград за изминалия тригодишен период. Резултатът е повече от скромен и незначителен за капацитета на социалната система в Лудогорието, въпреки заявените сериозни намерения, предоставени обучения, учебни посещения, материали, проведени срещи, участие в Местен механизъм за приложение на ЗЗДН (от 2011г.).

Активното участие на органите на местното самоуправление е гаранция за устойчивост на инициативи в полето на превенция на домашно насилие. Центровете за обществена подкрепа са делегирана от държавата дейност на общините, затова е важно да се използват ефективно предоставените възможности за подкрепа на уязвими групи, вкл. жертви и извършители на домашно насилие. Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦОП включва дейности за превенция на домашното насилие, което остава предизвикателство за половината социални центрове в Лудогорието.

Законът за защита от домашното насилие не се изпълнява в своята наказваща функция, защото извършителите на домашно насилие не участват доброволно в специализирани програми за превъзпитание и овладяване на гнева и агресията.

В България съществуват практики органи на прокуратурата да не преследват неизпълнение на съдебните решения по ЗЗДН. Могат да се изброят няколко обективни причини: липсват достатъчно програми, които да се предлагат на различни места в България; в исковите молби по ЗЗДН не се иска постановяване на мярка по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН; налице е обществена търпимост към неспазване на съдебните решения в тази част; извършителите на домашно насилие не са достатъчно отговорни и не отдават голямо значение на съдебните решения.

Предизвикателства и насоки за работа през 2018г. .

Укрепване на междуинституционалните връзки. Необходима е непрекъсната работа за укрепване на сътрудничеството и подкрепа на компетентните институции в област Разград. Ключов фактор за успех е да продължи да се предоставя техническа помощ (обучения, информация, учебни посещения, печатни материали, работни срещи, други).

В момента липсва напредък за откриване на Кризисен център в град Разград. Не се наблюдава взаимодействие по темата за разкриване на подслон за жертвите на домашно насилие в Лудогорието. Констатираме трайна липса на инициатива от страна на местните власти в областния град и силна съпротива от РДСП.

Прилагане на специализирана програма за извършители на домашно насилие. Необходима е системна работа и взаимодействие между всички институции за засилване на контрола по изпълнение на съдебните решения относно извършителите на домашно насилие.

Включване на образователните институции в процеса на превенция на домашното насилие. Необходимо е да започне практическо приложение на Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения в област Разград. Образователните институции в област Разград са важна и необходима част от процеса по превенция на домашното насилие.

Разширяване на базата за участие в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград. Местният механизъм (подписан 12.2011г.) е необходимо да бъде развиван, като се направи преглед и се предложи редакция на споразумението. Промяната би могла да бъде в посока оценка на сътрудничеството и включване на нови участници, при отчитане на вътрешната динамика.

Центърът на НПО в Разград е реализирал девет проекта за превенция на домашното насилие. Усилията на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград са насочени към предоставяне на специализирана експертна помощ, чрез обединяване усилията на институциите за оказване подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие.