Центърът на НПО в Разград поздравява ангажираните с домашното насилие професионалисти в Лудогорието.

Защо страданието се причинява от един човек на друг?

Заслужава ли някой да бъде тормозен и бит от близките си?

Какво е наказанието в едно семейство?

Домашното насилие е социален феномен, познат във всички краища на света. Сериозен проблем за България е домашният тормоз.

От петнадесетгодишна възраст, в целия Европейски съюз една от всеки три жени е била жертва на физическо насилие, на сексуално насилие или и на двете. Това все още е проблем и в България: 38% от българските жени са посочили, че са претърпели такова насилие от бивш партньор.“ (Мария Габриел и Вера Йоурова, членове на Европейската комисия)

Да се обърнем с лице към проблема и да благодарим за активното участие, ангажираност и съпричастност на всички професионалисти, експерти и съмишленици, по повод две години от създаване на Областния съвет за превенция на домашното насилие.

На 9 февруари 2016г. е основан Първият в България Областен съвет за превенция на домашното насилие към областния управител на област Разград. С неговото учредяване Местният механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в Разград придоби своя институционален формат.

Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е нов етап в процеса на сътрудничество по превенция на домашното насилие.

Ние вярваме, че лидерството на областния управител на Разград, г-н Гюнай Хюсмен, е решаващо за откриване на кризисен център за жертви на домашно насилие през 2018г.

„44% от българите намират домашното насилие за „личен въпрос, който трябва да се реши в семейството“, докато същото мислят средно едва 15% от европейците. Според половината население домашното насилие срещу жени у нас е широко разпространено, докато едва 8% смятат същото за насилието срещу мъже. Това са най-ниските проценти сред всички европейски държави.“ (Евробарометър 2016)

Нашите общи успехи през последните години са:

Специална благодарност можем да отправим към професионалистите, които са ангажирани активно с участие в процеса на превенция на домашното насилие.

Можем да отчетем за успех подготовка на анализ, който представя тенденциите в работата на институциите, техните нагласи и възприятия относно прилагането на ЗЗДН през последните три години.Необходима е по-силна взаимопомощ, откритост и сътрудничество на компетентните органи в тази област.

Специално признание за неуморната работа заслужават съдиите, прокурорите, полицейските служители, социалните работници. Отличаваме специално приноса на образователните институции, юридическите среди и адвокатурата. Необходимо е да отбележим професионализма на медицинските специалисти – лекари,болнични заведения и центрове. Наши верни партньори в процеса са журналистите и средствата за масова информация.

Най-високо признание и благодарност заслужава екипът от професионалисти на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград, който прилага богата палитра от услуги за жертви и извършители на домашно насилие.

Нашите юристи, психолози, социални консултанти, сътрудници и доброволци са най-ценния ни капитал срещу домашното насилие.

Ние оценяваме необходимостта от периодични обучения за професионалисти, целенасочена подкрепа за жертвите на домашно насилие; засилен контрол при спазване на съдебните решения за извършители на домашно насилие, изграждане на Кризисен център и широка образователна просвета.

Няколко важни предизвикателства стоят пред всички нас:

  • Укрепване на междуинституционалните връзки. Необходима е непрекъсната работа за укрепване на сътрудничеството и подкрепа на компетентните институции в област Разград. Ключов фактор за успех е да продължи да се предоставя техническа помощ (обучения, информация, учебни посещения, печатни материали, работни срещи, други) за развитие на институционалните връзки между институциите.
  • Няма Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, въпреки положените усилия от неправителствени организации и общински съветници. В момента липсва напредък за откриване на кризисен център в град Разград. Не се наблюдава взаимодействие по темата за разкриване на подслон за жертвите на домашно насилие в Лудогорието. Констатираме трайна липса на инициатива от страна на местните власти в областния град.
  • Прилагане на специализирана програма за извършители на домашно насилие. Необходима е системна работа и взаимодействие между всички институции за засилване на контрола по изпълнение на съдебните решения относно извършителите на домашно насилие.
  • Включване на образователните институции в процеса на превенция на домашното насилие. Необходимо е да започне практическо приложение на Програма за превенция на домашното насилие в учебните заведения, одобрена със заповед на областния управител на Разград. Образователните институции в област Разград са важна и необходима част от процеса по превенция на домашното насилие.
  • Разширяване на базата за участие в Местния механизъм за приложение на ЗЗДН в област Разград. Местният механизъм (подписан 12.2011г.) е необходимо да бъде развиван, като се направи преглед и се предложи редакция на споразумението. Промяната би могла да бъде в посока оценка на сътрудничеството и включване на нови участници, при отчитане на вътрешната динамика.

Актуална е дискусията в момента за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).

Необходимо е да се повишава информираността и да се увеличава познанието за домашното насилие, като социален феномен.

Истанбулската конвенция е най-значимият международен договор, който осигурява системна защита на жертвите. Той слага акцент от превенцията до наказателните мерки срещу престъпниците, до криминализирането на домашното насилие – над жени, над мъже и над деца. Това е инструмент, който не е панацея, но може да ускори от част от процедурите.“ (Мария Габриел, член на Европейската комисия)

Ние вярваме, че в основата на всяко експертно мнение по темата, е познаване в първо лице на Истанбулската конвенция и обяснителния доклад, които повишават личната информираност.

Ратифицирането на Истанбулската конвенция има стратегическа роля за преодоляване на насилието над жени и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола и на момичетата, пострадали от насилие, основано на пола.

Истанбулската конвенция въвежда утвърдена европейската практика от интердисциплинарен подход при изработване на политиките и правните механизми за тяхното приложение, засилване на междуинституционалното сътрудничество.

Центърът на НПО В Разград работи ефективно, усърдно и неуморно за разрешаване на всеки случай на домашно насилие. Организацията управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие. Клиентите на Центъра получават правна, социална и психологическа подкрепа от признати професионалисти в различните обществени сфери.

Центърът на НПО в Разград осъществява програми за превенция на домашното насилие и развива активни политики за укрепване на институциите, които прилагат ЗЗДН.

  1. Евробарометър 449 по темата от 06.2016г. – специално проучване;
  2. Съвместно изявление на еврокомисарите Мария Габриел и Вера Йоурова относно Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.