Подкрепяме категорично и решително волята на Министерски съвет на Република България да одобри решение и да внесе Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) за ратификация в Народното събрание на Република България.

Истанбулската конвенция гарантира защита от насилие, основано на пола, сексуален тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, принудителни бракове, генитално осакатяване на жени, насилствена стерилизация и принудителни аборти.

Ратифицирането на Истанбулската конвенция има стратегическа роля за преодоляване на насилието над жени и за постигане на максимална превенция и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола и на момичетата, пострадали от насилие, основано на пола.

Истанбулската конвенция въвежда утвърдена европейската практика от интердисциплинарен подход при изработване на политиките и правните механизми за тяхното приложение, засилване на междуинституционалното сътрудничество. Неоходимо е да се подобри координацията между институциите на централната власт, които определят правилата и финансиращите механизми; между централната и местните власти; между местните власти и неправителствените организации, предоставящи услуги за подкрепа.

Истанбулската конвенция регламентира изготвяне на адекватна оценка на риска от насилие, като основа на предприемане на своевременни и успешни действия в борбата с насилието срещу жени и домашното насилие стои. Необходимо е България да възприеме примера на добрия европейски опит в изработване и успешно прилагане на специализирани програми и методики за оценка на риска от насилие, което ще допринесе за подобряване защитата на жертвите, предотвратяване на повторни актове на насилие и за по-добра превенция.

Истанбулската конвенция налага осъществяване на превенцията на полово обусловеното насилие в България, чрез актуални модели за ранна превенция, под форма на образователни и обучителни проекти, успешно реализирани спрямо целеви групи от всички нива на образователната система. Следва да започне с възпитание и обучение още от ранна детска възраст, за промяна на установените джендър стереотипи и обществени нагласи, наложили се в съзнанието на хората и в социалните отношения.

Необходимо е Република България да се присъедини към най-значимия нов международен правен инстумент в тази област: Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).

Пълния текст на позицията ТУК