Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” е организация с богат опит и разнообразна обществена дейност. Центърът е носител на наградата Златен ключ за достъп до обществена информация за 2007 г. за съществен принос за подобряване на прозрачността в местната власт. През последните две години организацията постигна значителни успехи по отношение повишаване на прозрачността в дейността и разходването на средства от Висшия съдебен съвет /ВСС/.

През февруари 2017 сдружението подава заявление до ВСС, с което иска копия от договорите за наем и всички приложения към тях, сключени от ВСС за настаняване на членовете на съвета, които не притежават жилища на територията на гр. София. Отказът на главния секретар на ВСС е мотивиран с обстоятелството, че в тези договори се съдържат данни, касаещи трети лица, поради което е изискано съгласието им за предоставянето им. В указания срок съгласие за предоставяне на копия от договорите са изразили двама от наемодателите, но поради изричен отказ или липса на съгласие от ползвателите на имотите и от останалите наемодатели, исканата информация не следва да бъде предоставяна. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С решение от 29 юни 2015 г. съдът отменя отказа и връща преписката на гл. секретар на ВСС с указания по тълкуването и прилагането на закона. Първата инстанция приема, че информацията, до която е отказан достъп, е обществена по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и с предоставянето й заявителят ще може да си състави собствено мнение относно дейността на ВСС във връзка със сключването на договорите за наем – условия, срокове, неустойки и т.н. Освен това запознаването със съдържанието на договорите ще позволи на заявителя да си състави мнение за клаузите на сключените договори и дали същите са изгодни или неизгодни за ВСС, който заплаща наема с публични средства. Съдът посочва още, че в оспорваното решение липсват каквито и да е мотиви налице ли е или не надделяващ обществен интерес. Заключението на съдебния състав е, че в случая е налице надделяващ обществен интерес и исканата информация със заличени лични данни на третите лица следва да бъде предоставена. Решението на АССГ е атакувано от гл. секретар на ВСС с касационна жалба пред ВАС. С решение от 4 януари 2017 ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. Магистратите приемат, че ВСС получава ежегодно финансиране от консолидирания държавен бюджет и българските граждани (данъкоплатци) имат право на информация относно разходването на публичните средства и субектите, получаващи публични средства са длъжни да предоставят поисканата им в тази насока информация, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността. Решението на ВАС е окончателно. В резултат с Решение № 6 от 31.01.2017 г. гл. секретар на ВСС предоставя на сдружението заявител пълен достъп до 7 договора за наем и анексите към тях, действали към момента на подаване на заявлението за достъп.

През август 2014 сдружението подава заявление до ВСС, с което иска копие от План за кризисен ПР на ВСС, приет през месец ноември 2013 г. от комисия „Публична комуникация” на ВСС. Главният секретар на ВСС отказва достъп с мотив, че исканата информация няма самостоятелно значение и достъпът до нея е ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. С решение от 6 април 2015 съдът отмени отказът като прие, че планът има самостоятелно значение, тъй като приетият план не е подготовка за друг окончателен акт на съвета. Решението на АССГ бе обжалвано от ВСС пред ВАС. С решение от 22 юни 2016 ВАС потвърди решението на АССГ за отмяна на отказа. Съдът прие, че правилно, предвид характера и предназначението на плана за кризисен ПР, първоинстанционния съд е приел, че не са налице основанията, визирани в чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, за отказ за достъп до обществена информация, тъй като същият не е свързан с оперативната подготовка на краен акт и е със самостоятелно значение. Фактът, че планът има препоръчителен характер, не го прави препоръка по смисъла на закона, тъй като не е насочен към издаване на друг краен акт. Планът е вътрешен акт, регламентиращ правила за поведение и има самостоятелно значение. В резултат на спечеленото дело, с решение от 27.07.2016 г. главният секретар на ВСС осигурява достъп до искания План за кризисен ПР под формата на копие на CD.